Področja dela

Timsko delo in partnerstvo. Ključ do zmagovalnih strategij.

Civilno pravo

Na področju civilnega prava nudimo svetovanje predvsem iz področja obligacijskega prava, stvarnega prava, zemljiško knjižnega prava, dednega prava in družinskega prava. V okviru svetovanja sestavljamo tudi vse vrste civilnih pogodb in ostalih zasebnih listin. Naši odvetniki tudi redno zastopajo stranke v pravdnih, kazenskih in upravnih postopkih, ter v postopkih pred Ustavnimi sodiščem Republike Slovenije.

Gospodarsko pravo

Vsebinska pestrost gospodarskega prava je naš izziv. Za naše stranke ustanavljamo vse vrste statusnih oblik gospodarskih družb, svetujemo pri spremembah statutov, družbenih pogodb ter aktov o ustanovitvi, kot tudi statusnih preoblikovanjih in spremembah osnovnega kapitala, sestavljamo in pregledujemo vse vrste gospodarskih pogodb, nudimo zastopanje na skupščinah delniških družb, pripravljamo prijave terjatev v postopkih zaradi insolventnosti itd. Ob tem naše stranke kot gospodarske subjekte zastopamo pred sodišči.

Gospodarsko kazensko pravo

Zaradi vse pogostejših zlorab pravic, ki izvirajo iz gospodarskega prava, je svetovanje na področju gospodarskih kaznivih dejanj postalo neizogiben del našega pravnega svetovanja gospodarskim subjektom.

Delovno pravo

Naše svetovanje na področju delovnega prava obsega pripravo internih delovno pravnih aktov, pregled in sestavo pogodb o zaposlitvi, zastopanje strank v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, zastopanje delavcev v postopkih uveljavljanja pravic, itd.

Korporacijsko pravo

Pravno svetovanje s področja korporacijskega prava vključuje svetovanje pri ustanavljanju in statusnih spremembah gospodarskih družb ter njihovi likvidaciji, vključno s pripravo in vodenjem skupščin in vodenjem postopkov pri sodnem registru. Svetovanje na tem področju se pri pravnih osebah prepleta s storitvami na področju prava vrednostnih papirjev, finančnega prava, prava varstva konkurence in svetovanja v primeru sporov med gospodarskimi subjekti.

Prevzemi in storitve

Strankam svetujemo v postopkih kapitalskega povezovanja med podjetji, ki vključuje svetovanje pri prenosih deležev in premoženja, združitvah, prevzemih, prestrukturiranju in skupnih vlaganjih, kar zajema tako posle znotraj Slovenije kot v tujini.

Pravno varstvo konkurence

Upoštevanje pravil konkurence je izziv tudi v času poenotenja konkurenčnega prava na mednarodni ravni, predvsem v okviru Evropske unije. Posamezne države namreč ustvarjajo lokalno pravo, na katerega je potrebno pri čezmejnem svetovanju strank, ki ga zagotavlja naša pisarna, posebej paziti. Pisarna nudi učinkovito ukrepanje proti kršiteljem konkurenčnih pravil ter zastopanje v sodnih postopkih zaradi domnevnih kršitev na tem področju.

Intelektualna lastnina

Pisarna razpolaga z bogatim znanjem na področju pravic intelektualne lastnine, kamor sodijo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorske in sorodne pravice, registrirane topografije, pravice in firme, pri čemer je potrebno učinkovito varstvo za tovrstno premoženje. Pisarna nudi strankam učinkovito uveljavljanje teh pravic zlasti v primeru njihove kršitve, kajti pretežno podjetniška narava teh pravic zahteva ustrezno upravljanje z njimi. Pisarna zaposluje strokovnjakinjo za pravo varstva intelektualne lastnine, ki na podlagi dolgoletnih praktičnih izkušenj na tem področju učinkovito svetuje strankam.

Nakup in prodaja podjetij

V sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki s področja davčnega in finančnega svetovanja in revizije strankam svetujemo pri nakupih in prodaji podjetij in te postopke tudi izpeljemo. V tem okviru zagotavljamo tudi storitve skrbnega pregleda poslovanja.

Stečajno pravo

Odvetnik Andrej Toš je imetnik licence stečajnega upravitelja in ima dolgoletne izkušnje pri vodenju nekaterih največjih stečajev v Sloveniji, vključno s stečaji bank in drugih finančnih inštitucij. Strankam zagotavljamo pravno svetovanje v postopkih prijave terjatev in skrbimo za zaščito njihovih interesov v insolvenčnih postopkih. Skupaj z zunanjimi sodelavci pripravljamo programe finančne reorganizacije v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Davčno pravo

Strankam svetujemo pri oceni davčnih tveganj pri posameznem poslu in jih v davčnih zadevah zastopamo v upravnih postopkih pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi. Odvetnik Andrej Toš je magister pravnih znanosti na področju davčnega prava, zaradi česar pisarna razpolaga tako z znanjem kot tudi s praktičnimi izkušnjami na tem področju. Imamo priznan status specialista za področje davčnega prava.

Nepremičnine

Strankam nudimo pravne storitve s področja nakupa in prodaje nepremičnin. V okviru celostne storitve izvajamo preverjanje zemljiškoknjižnega stanja, vodimo pogajanja, pripravimo pogodbe, izvedemo postopke v zvezi s plačilom davka in overitvijo pogodbe ter poskrbimo za vpis v zemljiško knjigo. Investitorjem poleg navedenega zagotavljamo tudi finančno svetovanje pri posameznih nepremičninskih projektih.

Zavarovanje terjatev

Za zavarovanje terjatev upnikov pripravljamo pogodbe in sporazume o zavarovanju terjatev ter v primerih, ko je to potrebno, poskrbimo za vpise zavarovanj v ustrezne registre (zemljiška knjiga, sodni register, register neposestnih zastavnih pravic…).

Zastopanje

Odvetniki in drugi sodelavci odvetniške družbe so usposobljeni za zastopanje strank pred vsemi domačimi sodišči, kakor tudi v upravnih postopkih pred upravnimi organi vseh stopenj.